Informationsmöte 2 mars 2017 (obs nytt datum)

Alla marstrandsbor inbjuds till
INFORMATIONSMÖTE

Torsdagen den 2 mars kl 19.00
Marstrands Havshotell

Gäster:
Morgan Persson (UP)
Ove Wiktorsson (C)
från kommunens samhällsbyggnadsutskott

Samhällsföreningen är remissinstans i Kungälvs kommun avseende detaljplaner i Marstrand.

Aktuella förslag till detaljplaner presenteras:

  • Utveckling av Oscars/Turisten till bostäder och centrumverksamhet inom Marstrand 73:3
  • Utveckling av Båtellet och Societetshuset, m. m. Marstrand 5:39 m. fl.

Alla marstrandsbor, både delårs- och helårsboende, är välkomna. Ni ges möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda förslag till detaljplaner genom samhällsföreningen.

För ytterligare information: http://www.kungalv.se/. Gå in i menyn och välj Bygga, bo och miljö, därefter Aktuella planer.

Välkomna önskar interimsstyrelsen

Stormöte 7 augusti

Samhällsföreningen Marstrands Framtid Inbjuder alla marstrandsbor till stormöte
Fredagen den 7 augusti kl 16.00
Plats: Marstrands Havshotell

Samhällsföreningen är remissinstans i Kungälvs kommun avseende detaljplaner i Marstrand.

Aktuella förslag till detaljplaner presenteras:

  • Eriksbergs verksamhetsområde vid infarten till Marstrand, del av Marstrand 6:7 m. fl.
  • Utveckling av Båtellet, Societetshuset, Kungsplan och området där det tidigare funnits ett kallbadhus, Marstrand 5:39 m. fl.

Alla marstrandsbor, både delårs- och helårsboende, är välkomna. Ni ges möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda förslag till detaljplaner genom samhällsföreningen.

För ytterligare information: www.kungalv.se/ skriv ”detaljplaner Marstrand” i sökrutan.

 

Välkomna önskar interimstyrelsen.

 

Frågor till Kommunstyrelsen inför Medborgarstämman 17 oktober

Samhällsföreningen Marstrands Framtids ändamål är att främja Marstrands intresse ifråga om sysselsättning, bostäder, social service, miljö, kultur, natur samt verka för ett levande samhälle året runt. Vi är politiskt oberoende och företräder alla mantalsskrivna på öarna inom postnummerområde 442 65, 442 66  och 442 67  Marstrand, samt delårsboende fastighetsägare inom samma område och dennes hushållsmedlemmar.

Inför Medborgarstämman den 17 oktober har Samhällsföreningen tagit fasta på två konkreta händelser:

1. Den förestående detaljplaneändringen via enkelt planförfarande av Gamla Församlingshemmet, som innebär möjliggörandet av försäljning av en lokal som skolan idag har behov av, och i nästa led byggandet av bostadsrätter på fastigheten. Detta scenario innebär även att 130 m3 av en redan liten skolgård försvinner ett faktum som kommentarats av kommunens företrädare som ”rimligt”.

2. Nedläggning av skolan i Marstrand. Här finns idag ett flerat olika förslag från kommunens tjänstemän.

Båda dessa ärenden driver på en motsatt utveckling till den som tidigare kommunicerats som mål med Marstrand samt föreningens syfte: att öka antalet åretruntboende.

På uppdrag av Samhällsföreningen i Marstrand har därför nedanstående 10 frågor skickats till samtliga ledamöter i Kungälvs Kommunstyrelse. Vårt syfte är att få underlag till en tydlig uppfattning om hur de politiska partierna i Kungälv ställer sig till Marstrands skolas vara eller inte vara, samt hur det ställer sig till hanteringen av ärendet Gamla Församlingshemmet, samt planen att sälja fastigheten.

Svaren kommer att sammanställas och publiceras på vår hemsida, http://www.marstrandsframtid.se samt distribueras till föräldrar till barn på skolan.

Med vänliga hälsningar

Samhällsföreningen Marstrands Framtid

Efter varje fråga finns en länk till sammanställda svar från partierna.
Klicka på Svar för att se dokumentet.

1.      Anser ert parti att det är kommunens ansvar att se till att Marstrand även i
fortsättningen skall vara ett levande samhälle året runt? Svar

2.       Anser ert parti att en lokal skola är avgörande för att familjer med barn vill bo permanent/flytta till Marstrand eller är det av mindre betydelse? Svar

3.       Anser ert parti att det är önskvärt att lägga ner skolan på Marstrandsön även om
lokalen räcker till för nuvarande antal barn? Hur ser i så fall er vision ut
för framtida användning av lokalen? Svar

4.       Vilken bedömning gör ni i ert parti av hur en nedläggning av skolan på Marstrandsön skulle påverka samhället Marstrand? Svar

5.       Anser ert parti att det är rätt att lägga ned skolan på Marstrandsön innan det finns ett färdigt alternativ? Svar

6.       Kommer ert parti att ta ställning för att det skall finnas skola i Marstrand (Koön eller Marstrandsön)? Svar

7.       Anser ert parti att det är bra att göra sig av med det gamla församlingshemmet (intill skolan) innan det finns en helt färdig plan för skolan? Svar

8.       Hur ser ni i ert parti på att en stor del av skolgården försvinner i och med en försäljning av församlingshemmet? Svar

9.       Anser ert parti att planering och handläggning av detaljplaneförändringen för
församlingshemmet skett på ett optimalt sätt? Svar

10.     Ställer ert parti sig bakom påståendet att en förändring av detaljplanen som innebär att nuvarande skolgård kommer att krympa avsevärt inte är av allmänt intresse? Svar

Följande partier har svarat (klicka på partiets namn så ser du svaren):
Utvecklingspartiet

Se även artikel i Kungälvsposten om Medborgarstämman:
http://www.kungalvsposten.se/nyheter/marstrands-skola-far-vara-kvar

Några svar om Marstrand från Alliansen på medborgarstämman:
4 besked om marstrand 17 okt 2011.pdf

Dom beträffande detaljplan för Gamla Församlingshemmet

Mark- och miljööverdomstolens dom besträffande detaljplan för Gamla Församlingshemmet har kommit. Det är nu möjligt att kommunen tar den här domen till intäkt för att använda sig av enkelt planförfarande vid fler tillfällen där man kan anse att det rör sig om frågor av allmänt intresse om man räknar med att inte någon av de närmast berörda kommer att motsätta sig förslaget. Samhällsföreningens ståndpunkt är
att Gamla Församlingshemmets bevarande som kommunal fastighet är av allmänt intresse. Det nya förslaget är utställt och Samhällsföreningen kommer att lämna synpunkter. Lär mer här:
mark-_och_miljodomstolens_dom.pdf
overklag_mark-_o_miljooverdomstolen.pdf
mark-_och_miljooverdomstolens_dom.pdf.