Frågor inför valet 2010

Följande frågor skulle vi vilja ha besvarade:

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand.

 • Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

 Detaljplanprocess för två områden verkar ligga närmare i tiden än övriga, Hedvigsholmen och Hareslätten. Det verkar som om planerna för Hedvigsholmen kommit längre än för Hareslätten. Bebyggelse på Hedvigsholmen kommer sannolikt inte att innebära någon nettoinflyttning av åretruntboende och kommer till skillnad från Hareslätten att kräva lösning av parkeringsfrågan.

 • Vad anser ditt parti  är en rimlig starttidpunkt för nybyggnation på Hareslätten?
 • Vilka insatser är ni beredda att göra för att påskynda planprocessen för Hareslätten?
 • Hur ser ni på prioriteringen mellan de två planerna?

 I översiktsplanen nämns ett tredje område på Koön. Detta ligger söder om vägen.

 • Är ditt parti för eller emot att detta område skall vara naturreservat?
 • Om för: Vad är ert argument?
 • Om emot: Vad är planen för att möjliggöra bebyggelse?

 Hotell Oskar har utvecklats till en skamfläck för Marstrand.

 • Kommer ditt parti att försöka utnyttja möjligheten till tvångsförvaltning om ni vinner valet?
 • Kan ni tänka er att tillåta en ändring av detaljplanen så att kraven på hotell- och restaurangverksamhet tas bort?

 Åretruntboende i Marstrand kräver ofta tillgång till bil. Ett stort antal parkeringsplatser har sagts upp i och med hotellbygget. Ytterligare bebyggelse på Hedvigsholmen kommer att öka parkeringsbehovet.

 • Vilka idéer har ditt parti om hur denna svåra fråga skall kunna lösas?
 • Hur ser ditt parti på att båtplatsinnehavare prioriteras före andrabil för åretruntboende?

 Privatisering av färjan har diskuterats.

 • Kommer ditt parti att försöka genomföra detta?
 • Om ja på ovanstående fråga: Är det viktigt att nuvarande service och kostnadsnivå bibehålls?
 • Om ja på ovanstående fråga: Vilka åtgärder har ni tänkt för att säkerställa detta?

Båtellet är till salu och kommer av allt att döma att säljas under hösten 

 • Har ditt parti någon idé om hur ni vill att Båtellet och området runt omkring skall utvecklas?
 • Hur ser den i så fall ut och vilka möjligheter anser ni finns från kommunens sida att driva utvecklingen i den riktning ni önskar?
 • Har ditt parti någon ambition och idé om att ytterligare utveckla Marstrand som seglingsmetropol och i så fall hur?

Nedläggningen av folktandvården i Marstrand trots stolta planer på fördubbling av antalet åretruntboende är ett exempel på nedrustning av samhällsservicen.

 • Anser du att du och ditt parti har en möjlighet att påverka denna typ av beslut som görs i regionen och har ni i så fall någon ambition att vara med och styra utvecklingen?