Information från Årsmötet 2011

Föreningens ändamål är att främja Marstrands intresse ifråga om sysselsättning, bostäder, social service, miljö, kultur, natur samt verka för ett levande samhälle året runt.

Den 17 april avhölls årets årsmöte i Rådhusets Kristallsal. Efter inledande formalia redogjorde Bosse Sandgren för verksamhetsåret 2010. Föreningen har under året bl a arrangerat midsommarfirande på Marstrandsön tillsammans med kyrkan, klarlagt de olika partiernas planer för Marstrand, lagt upp en egen hemsida, www.marstrandsframtid.se , samt överklagat kommunens beslut att ändra detaljplanen och medge försäljning och bostäder på fastigheten Martstrand 55:9, Gamla Församlingshemmet på ön. Lena Gipperth, som valdes av årsmötet 2010 som föreningens ombud i frågan, informerade årsmötet om bakgrunden till vårt överklagande av kommunens planerade försäljning av fastigheten och berättade att detta resulterat i att Länsstyrelsen återremitterat ärendet till kommunen. I beslutet framkommer att Länsstyrelsen inte anser att Församlingshemmets vara eller icke vara är av allmänt intresse, men att formella felaktigheter begåtts som föranleder att ärendet återemitteras. Lena föreslog att vi inte skulle överklaga i detta skede utan avvakta resultatet av ett överklagande från en privatperson vilket bifölls av årsmötet.

Marstrands Samhällsförening anser att fastigheten har ett stort allmänintresse . Lokalen behövs för skolan redan i höst och en försäljning skulle medföra inskränkningar av skolans trädgård, som i dagsläget består av mark som tillhör fastigheten Marstrand 55:9. En avstyckning av denna del av skolgården skulle inverka mycket på skolbarnens möjligheter till lek.

Årsmötet beslutade att uppmana alla som är av samma uppfattning som samhällsföreningen, att snarast skriva under de protestlistor mot försäljning som ligger ute, bl a i färjekiosken och Hellmans. Om fastigheten skall förbli i kommunal ägo är det viktigt att leda i bevis att vi är många som bryr oss om dess framtid!!

Vidare informerade Jörgen och Agnethe Sundén om sitt badstrandsprojekt vid norra inloppet. Projektet avser en ut- och tillbyggnad av den befintliga stranden, samt ett återställande av Mässingsviken till sandstrand och att göra området handikapp- och användarvänligt. Möte med kommunen kommer att begäras och EU-medel skall sökas. Badplatsen skall vara allmän och avgiftsfri. Mötet diskuterade runt frågan och ordförandens begäran om att stödja den bifölls med acklamation.

Håkan Carlsson redogjorde för SMF´s fokusområden för 2011 och sökte årsmötets stöd för densamma.  Föreningen avser att arbeta med och aktivt bevaka bl a att nyetablering av bostäder för fastboende fortskrider enligt plan, arbeta för att bevara och utveckla av samhällsservice (återinföra tandvård, bevara vårdcentral, apotek, förskola och skola mm), påverka Västtrafik att förbättra allmänna kommunikationer, framförallt vintertabellen, utveckling och skötsel av badstegar, nakenbadet, motionsslingor, promenadstigar och idrottsanläggningar. Viktiga frågor är även ovanstående, om Församlingshemmet och Badplatsprojektet.

Mötet avslutades med en kort diskussion om vad SMF´s betydelse i samhället. Enighet skapades till att SMF skall vara en allmän kanal för information till Marstrandsbor och andra intresserade av Marstrands utveckling .  På hemsidan finns möjlighet att teckna sig för löpande information.

Vid tangenterna: Helen Gunnarsson

Kommentera