Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2010

 

Förutsättningar

Verksamhetsplanen är kompletterande riktlinjer för styrelsens arbete för att stärka, bevaka och tillvarata samhällets intressen. Den anger mål och handlingsregler utöver stadgarna. Möjligheterna och metoderna att nå målen bedöms och bestäms av styrelsen, inom ramen för dess löpande arbete.

 Verksamhetsbeskrivning

Föreningens styrelse är sammansatt av 8 ledamöter och 4 suppleanter vilka konstituerar sig och fördelar de olika styrelseuppdragen inom styrelsen.
Styrelsen vill inbjuda föreningens medlemmar att aktivt delta i olika arbetsgrupper för att på bästa sätt ta vara på den kompetens som föreningens medlemmar besitter så att vi på ett professionellt sätt kan utveckla olika projekt, samt avlasta styrelsen från allt för mycket arbete.
Kallelse till stormöten kommer att anslås på anslagstavlor på Marstrandsön och Koön, samt även annonseras i KP och GP under ”Händer under veckan”. De som anmält en E-postadress kan få kallelse till stormöte via denna.

Vår riksorganisation är Hela Sverige ska leva. SMF är dessutom medlem i Bohusläns Skärgårdsråd och Rådhusets Intresseförening.

Vi är remissinstans i Kungälvs kommun och eftersträvar att också vara det gentemot Länsstyrelsen och andra instanser som har inflytande i frågor rörande 440 30 Marstrand.

Föreningen avser att arbeta med och aktivt bevaka följande frågor:
(utan speciell prioriteringsordning)

 • Nyetablering av bostäder för fastboende (Hareslätten, Hedvigholmen, Lucktomter, m.m.) 
 • Bevarande och utveckling av samhällsservice (Tandvården, Vårdcentralen, Apoteket, Förskolan, Skolan, Affärer, m.m.)
 • Idealbild Marstrand (Charetten)
 • Marstrandsskärgårdens Naturreservat och Naturum
 • Gång- och Cykelväg (Fästning till fästning) 
 • Allmänna kommunikationer
 • Fastighetsskatten
 • Bevarande, utveckling och skötsel av badstegar, nakenbadet, motionsslingor, promenadstigar, idrottsanläggningar m.m.
 • Båtellets framtid 
 • Turisthotellets förfall (Oscars) 
 • Information till Marstrands invånare

Mål för verksamhetsåret 2010

 • Se till att nedläggningen av folktandvården stoppas. Alternativt se till att en privattandläkare etablerar sig. Det är självklart inte OK att människor som bor i Marstrand skall ta sig till Kärna för att laga tänder.
 • Preliminär tidplan för byggstart Myren II framme före årets slut.
 • Ta fram förslag på lösningar av parkeringsfrågan (känns som väldigt bråttom). Kräver troligtvis separat arbetsgrupp.
 • Konkret kommunal handlingsplan för Turisthotellet (Oscar) före årets slut (det har tyvärr nu gått så långt att huset blivit en skamfläck för Marstrand)
 • Se till att badstegarna rustas upp och blir utplacerade i god tid.
 • Hemsida för föreningsinformation igång före årets slut

Arbetssätt

 • Se till att få en god blandning av engagerade medlemmar i styrelse och
  arbetsgrupper
 • Medverka i olika samverkansgrupper inom kommunen
 • Utveckling av kontaktnät (nätverk) bland Marstrands invånare
 • Gott samarbete med andra aktiva föreningar i Marstrand
 • Stormöten och nyhetsbrev
 • Få igång fler arbetsgrupper med specifika arbetsuppgifter, där medlemmar utanför styrelsen kan bidra med sin kompetens och sitt engagemang
 • Få så många som möjligt engagerade i frågor rörande vår närmiljö
 • Vara en naturlig samarbetspartner till offentliga myndigheter bl a Kungälvs kommun
 • På olika sätt påverka och stödja kommunledningen, dess nämnder och beredningar i sitt arbete med att utveckla Marstrand